Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
   2020  
1 27/01/2020 Aprobarea rețelei școlare din comuna Bățani pentru anul școlar 2020-2021
2 27/01/2020 Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001
 3 27/01/2020 Stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
 4 27/01/2020 Desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
 5 27/01/2020  Aprobarea numărului de asistenți personali angajați cu contract individual de muncă pe anul 2020
 6 27/01/2020 Stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna Bățani.
 7 27/01/2020 Aprobarea a unui studiu precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer și depozitare deșeuri in județul Covasna nr. 128/28,04,2017 incheiat intre Consiliul Județean și Societatea SC ACO BIHOR SRL
 8 27/01/2020 Modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
 9 18/02/2020 Alegerea președintelui de ședință 
10 18/02/2020 Aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2020
11 18/02/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bățani, incepănd cu anul 2020
12  18/02/2020 Modificarea HCL nr. 3/2020 privind stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
13 18/02/2020 Modificarea HCL nr. 8/2020 privind modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
14  24/03/2020  Revocarea HCL nr.4/2020 privind desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
15  24/03/2020 Propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Bățani.
16  24/03/2020 Reorganizarea SVSU in urma OMAI nr. 75/2019.
17  24/03/2020 Rectificarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani 
18  24/03/2020 Aprobarea bugetului de venit si cheltuieli al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2020 
19  24/03/2020 Aprobarea contului de execuție al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2019 
20  24/03/2020 Modificarea HCL nr. 52/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru Consolidare, refuncționare și extindere Scoala Mate Janos din localitatea Herculian, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați
21 15/04/2020 Modificarea programului obiectivelor de  investiții aferentă bugetului local aprobat prin HCL nr. 10/2020
22 15/04/2020 Aprobarea contribuției comunei Bățani la susținerea serviciilor sociale acordate de DGASPC Covasna in anul 2020
23 15/04/2020 Acordul de principiu pt inceperea demersurilor necesare in vederea demarării procedurilor pentru contractarea unei finanțări rambursabile
24 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 15/2020
25 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 19/2020
26 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 20/2020
27 22/05/2020 Alegerea președintelui de ședință pt. trei luni 
28  22/05/2020 Rectificarea bugetului de venit și cheltuieli a comunei Bățani 
29  22/05/2020 Declararea obiectiv de interes local a investitiei Construire bazin de apă și stație de epurare
30  22/05/2020 Acordul de principiu pt inceperea demersurilor necesare in vederea implementării proiectului modernizarea străzilor de interes local (program PNDL)
31  22/06/2020  Aprobarea regulamentului de pășunat pe raza comunei Bățani
32  23/06/2020 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bățani 
33  23/06/2020 Inițierea demersurilor necesare pt cumpărarea in proprietatea publică a imobiliului situat in Bățanii Mari nr. 477 in vecinătatea Primăriei
34  23/06/2020 Modificarea HCL nr. 29/22,05,2020
 35 23/06/2020 Modificarea anexei nr.1 al HCL nr. 31/22,05/2020
 36 31/07/2020 Aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se exploata și valorifica din fondul fondul forestier partida 468 proprietate publică a comunei
 37 31/07/2020 Aprobarea cumpărării imobilului teren cu construcții , intravilan Bățanii Mari nr. 477
 38 31/07/2020 Aprobarea proiectului Act adițional nr.1 la Acordul de asociere incheiat intre comuna Bățani oraș Baraolt și comunele Aita Mare, Belin, Brăduți și Vărghiș (ISU)
 39 31/07/2020 Aprobarea acordării a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri / taxei lunare pe clădiri pentru activități intrerupt pe perioada stării de urgență
 40 19/08/2020 Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
41 19/08/2020 Aprobarea devizului general estimat aferent investiției Extindere și modernizarea drumurilor de interes local
42 19/08/2020 Aprobarea rectificării bugetului local pe total și pe secțiuni
43 09/09/2020 Aprobarea rectificării bugetului local pe secțiuni și modificarea listei de investiții
44 09/09/2020 Aprobarea contului anual de execuție pe anul 2019
45 09/09/2020 Modificarea HCL nr. 37/31,07,2020
46 09/09/2020 Modificarea HCL nr. 39/31,07,2020
47 16/09/2020 Aprobarea devizului general final aferent al investiției Consolidare refuncționare și extindere Școala Mate Janos din localitatea Herculian
48 16/11/2020 Alegerea președintelui de ședință in persoana d-lui consilier Balo Ervin
49 16/11/2020 Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
50 16/11/2020 Alegerea viceprimarului
51 23/11/2020 Aprobarea rectificării bugetului general al comunei Bățani
 52 23/11/2020 Aprobarea constului de executie a comunei Bățani pe nouă luni pănă la 30 sept 2020
53 23/11/2020 Aprobare PUZ-Zonă edilitară Stație de epurare și PUZ-Zonă edilitară Bazin de apă
54 23/11/2020 Aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se exploata și valorifica din fondul forestier partidele 535 și 570 proprietatea publică a comunei Bățani , precum și modul de valorificare și a prețului de referință
55 18/12/2020 Aprobarea rectificării buigetului local al comunei Bățani
56 18/12/2020 Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrără de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
 57 18/12/2020 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 58 18/12/2020 Nominalizarea reprezentanților Consiliului local Bățani in consiliul de administrație și in consiliile de evaluare și asigurarea calității al unităților de invățămănt din comuna Bățani.
     
    2021  
 1 26/01/2021  Alegerea președintelui de ședință
 2 26/01/2021 Aprobarea rețelor școlare din comuna Bățanii pentru anul șscolar 2021-2022
 3  26/01/2021  Stabilirea programului audiențelor acordat de către consilieri locali și organizarea intălnirilor cu cetățeni in anul 2021
 4  26/01/2021  Desemnarea Consilierilor locali in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
 5  26/01/2021  Aprobarea numărului asistenților personal angajați cu contract de muncă in anul 2021
  26/01/2021  Actualizarea actualizarea indicatorii tehnico-economici aferent al investiției: „Reabilitarea drumului comunal DC 44, km0+000-11+450, Bățanii Mari-Aita Seacă-Valea Zălanului comuna Bățani
 7   26/01/2021  Modificarea Hotărârii nr. 5/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Alimentare cu apă a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici și înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Bățanii Mari și Bățanii Mici, comuna Bățani, județul Covasna
  26/01/2021  Aprobarea Studiul nr. 349/10.12.2020 privind analiza solicitării S.C. ECO BIHOR S.R.L. cu privire la modificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de deșeuri prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017,
 9   26/01/2021   Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, și anexele sale, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar și operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
 10   26/01/2021  Modificarea HCL nr. 57/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 11  26/02/2021  Revocarea HCL nr. 10/20211
 12  26/02/2021  Modificarea HCL nr. 57/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 13  26/02/2021  Modificarea HCL nr. 3/2021
 14  26/02/2021  Instituirea taxei specială de salubrizare 
 15  26/02/2021  Insușirea și aprobarea documentației cu propunere de actualizare și dezlipire a unei teren situat in intravilanul localității Ozunca Băi
 16 30/03/2021   Mandatarea reprezentantului comunei Bățani in AGA din ADI AQUACOV 
 17  30/03/2021  Aprobarea contului de executie a bugetului comunei Bățani pe anul 2020
 18  30/03/2021   Aprobarea contului de execuție a bugetului SC Constructorul Bățani SRL  pe anul 2020
 19  30/03/2021  Aprobarea incheierii a unui contract de asistență cu un avocat
 20  20/04/2021   Alegerea președintelui de ședință
 21  20/04/2021  Aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2021
 22  20/04/2021  Aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2021
 23  20/04/2021  Modificarea HCL nr. 12/2021
 24  20/04/2021  Modificarea HCL nr. 15/2021
 25  31/05/2021  Insușirea raportul primarului privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al comunei Bățani
 26  31/05/2021  Insușirea raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu al comunei Bățanila sfărșitul anului 2020
 27  31/05/2021 Modificarea și completarea Statutului reactualizat al ADI AGROSIC - KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS
 28  31/05/2021  Aprobarea participării comunei  la Programul județean de reabilitare, modernizare a căminelor culturale din mediul rural in perioada 2021-2024
 29  31/05/2021  Aprobarea modelului de contract de prestări servicii avănd ca obiect indepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din  perimetrul și intravilanului comunei Bățani
 30  25/06/2021  Rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2021
 31  25/06/2021  Reglementarea situației juridice a construcției GARAJ pentru autospeciale de intervenție, prim ajutor și descarcerare in orașul Baraolt
 32  25/06/2021  Aprobarea aderării comunei Bățani la inființarea Asociației de dezvoltare Intercomunitară ERD Audit 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language