Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
   2020  
1 27/01/2020 Aprobarea rețelei școlare din comuna Bățani pentru anul școlar 2020-2021
2 27/01/2020 Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001
 3 27/01/2020 Stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
 4 27/01/2020 Desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
 5 27/01/2020  Aprobarea numărului de asistenți personali angajați cu contract individual de muncă pe anul 2020
 6 27/01/2020 Stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna Bățani.
 7 27/01/2020 Aprobarea a unui studiu precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer și depozitare deșeuri in județul Covasna nr. 128/28,04,2017 incheiat intre Consiliul Județean și Societatea SC ACO BIHOR SRL
 8 27/01/2020 Modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
 9 18/02/2020 Alegerea președintelui de ședință 
10 18/02/2020 Aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2020
11 18/02/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bățani, incepănd cu anul 2020
12  18/02/2020 Modificarea HCL nr. 3/2020 privind stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
13 18/02/2020 Modificarea HCL nr. 8/2020 privind modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
14  24/03/2020  Revocarea HCL nr.4/2020 privind desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
15  24/03/2020 Propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Bățani.
16  24/03/2020 Reorganizarea SVSU in urma OMAI nr. 75/2019.
17  24/03/2020 Rectificarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani 
18  24/03/2020 Aprobarea bugetului de venit si cheltuieli al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2020 
19  24/03/2020 Aprobarea contului de execuție al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2019 
20  24/03/2020 Modificarea HCL nr. 52/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru Consolidare, refuncționare și extindere Scoala Mate Janos din localitatea Herculian, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați
21 15/04/2020 Modificarea programului obiectivelor de  investiții aferentă bugetului local aprobat prin HCL nr. 10/2020
22 15/04/2020 Aprobarea contribuției comunei Bățani la susținerea serviciilor sociale acordate de DGASPC Covasna in anul 2020
23 15/04/2020 Acordul de principiu pt inceperea demersurilor necesare in vederea demarării procedurilor pentru contractarea unei finanțări rambursabile
24 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 15/2020
25 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 19/2020
26 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 20/2020
27 22/05/2020 Alegerea președintelui de ședință pt. trei luni 
28  22/05/2020 Rectificarea bugetului de venit și cheltuieli a comunei Bățani 
29  22/05/2020 Declararea obiectiv de interes local a investitiei Construire bazin de apă și stație de epurare
30  22/05/2020 Acordul de principiu pt inceperea demersurilor necesare in vederea implementării proiectului modernizarea străzilor de interes local (program PNDL)
31  22/06/2020  Aprobarea regulamentului de pășunat pe raza comunei Bățani
32  23/06/2020 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bățani 
33  23/06/2020 Inițierea demersurilor necesare pt cumpărarea in proprietatea publică a imobiliului situat in Bățanii Mari nr. 477 in vecinătatea Primăriei
34  23/06/2020 Modificarea HCL nr. 29/22,05,2020
 35 23/06/2020 Modificarea anexei nr.1 al HCL nr. 31/22,05/2020
 36 31/07/2020 Aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se exploata și valorifica din fondul fondul forestier partida 468 proprietate publică a comunei
 37 31/07/2020 Aprobarea cumpărării imobilului teren cu construcții , intravilan Bățanii Mari nr. 477
 38 31/07/2020 Aprobarea proiectului Act adițional nr.1 la Acordul de asociere incheiat intre comuna Bățani oraș Baraolt și comunele Aita Mare, Belin, Brăduți și Vărghiș (ISU)
 39 31/07/2020 Aprobarea acordării a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri / taxei lunare pe clădiri pentru activități intrerupt pe perioada stării de urgență
 40 19/08/2020 Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
41 19/08/2020 Aprobarea devizului general estimat aferent investiției Extindere și modernizarea drumurilor de interes local
42 19/08/2020 Aprobarea rectificării bugetului local pe total și pe secțiuni
43 09/09/2020 Aprobarea rectificării bugetului local pe secțiuni și modificarea listei de investiții
44 09/09/2020 Aprobarea contului anual de execuție pe anul 2019
45 09/09/2020 Modificarea HCL nr. 37/31,07,2020
46 09/09/2020 Modificarea HCL nr. 39/31,07,2020
47 16/09/2020 Aprobarea devizului general final aferent al investiției Consolidare refuncționare și extindere Școala Mate Janos din localitatea Herculian
48 16/11/2020 Alegerea președintelui de ședință in persoana d-lui consilier Balo Ervin
49 16/11/2020 Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
50 16/11/2020 Alegerea viceprimarului
51 23/11/2020 Aprobarea rectificării bugetului general al comunei Bățani
 52 23/11/2020 Aprobarea constului de executie a comunei Bățani pe nouă luni pănă la 30 sept 2020
53 23/11/2020 Aprobare PUZ-Zonă edilitară Stație de epurare și PUZ-Zonă edilitară Bazin de apă
54 23/11/2020 Aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se exploata și valorifica din fondul forestier partidele 535 și 570 proprietatea publică a comunei Bățani , precum și modul de valorificare și a prețului de referință
55 18/12/2020 Aprobarea rectificării buigetului local al comunei Bățani
56 18/12/2020 Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrără de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
 57 18/12/2020 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 58 18/12/2020 Nominalizarea reprezentanților Consiliului local Bățani in consiliul de administrație și in consiliile de evaluare și asigurarea calității al unităților de invățămănt din comuna Bățani.
     
    2021  
 1 26/01/2021  Alegerea președintelui de ședință
 2 26/01/2021 Aprobarea rețelor școlare din comuna Bățanii pentru anul șscolar 2021-2022
 3  26/01/2021  Stabilirea programului audiențelor acordat de către consilieri locali și organizarea intălnirilor cu cetățeni in anul 2021
 4  26/01/2021  Desemnarea Consilierilor locali in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
 5  26/01/2021  Aprobarea numărului asistenților personal angajați cu contract de muncă in anul 2021
  26/01/2021  Actualizarea actualizarea indicatorii tehnico-economici aferent al investiției: „Reabilitarea drumului comunal DC 44, km0+000-11+450, Bățanii Mari-Aita Seacă-Valea Zălanului comuna Bățani
 7   26/01/2021  Modificarea Hotărârii nr. 5/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Alimentare cu apă a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici și înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Bățanii Mari și Bățanii Mici, comuna Bățani, județul Covasna
  26/01/2021  Aprobarea Studiul nr. 349/10.12.2020 privind analiza solicitării S.C. ECO BIHOR S.R.L. cu privire la modificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de deșeuri prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017,
 9   26/01/2021   Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, și anexele sale, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar și operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
 10   26/01/2021  Modificarea HCL nr. 57/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 11  26/02/2021  Revocarea HCL nr. 10/20211
 12  26/02/2021  Modificarea HCL nr. 57/2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 13  26/02/2021  Modificarea HCL nr. 3/2021
 14  26/02/2021  Instituirea taxei specială de salubrizare 
 15  26/02/2021  Insușirea și aprobarea documentației cu propunere de actualizare și dezlipire a unei teren situat in intravilanul localității Ozunca Băi
 16 30/03/2021   Mandatarea reprezentantului comunei Bățani in AGA din ADI AQUACOV 
 17  30/03/2021  Aprobarea contului de executie a bugetului comunei Bățani pe anul 2020
 18  30/03/2021   Aprobarea contului de execuție a bugetului SC Constructorul Bățani SRL  pe anul 2020
 19  30/03/2021  Aprobarea incheierii a unui contract de asistență cu un avocat
 20  20/04/2021   Alegerea președintelui de ședință
 21  20/04/2021  Aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2021
 22  20/04/2021  Aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2021
 23  20/04/2021  Modificarea HCL nr. 12/2021
 24  20/04/2021  Modificarea HCL nr. 15/2021
 25  31/05/2021  Insușirea raportul primarului privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al comunei Bățani
 26  31/05/2021  Insușirea raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu al comunei Bățanila sfărșitul anului 2020
 27  31/05/2021 Modificarea și completarea Statutului reactualizat al ADI AGROSIC - KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS
 28  31/05/2021  Aprobarea participării comunei  la Programul județean de reabilitare, modernizare a căminelor culturale din mediul rural in perioada 2021-2024
 29  31/05/2021  Aprobarea modelului de contract de prestări servicii avănd ca obiect indepărtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din  perimetrul și intravilanului comunei Bățani
 30  25/06/2021  Rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2021
 31  25/06/2021  Reglementarea situației juridice a construcției GARAJ pentru autospeciale de intervenție, prim ajutor și descarcerare in orașul Baraolt
 32  25/06/2021  Aprobarea aderării comunei Bățani la inființarea Asociației de dezvoltare Intercomunitară ERD Audit 
 33 25/06/2021 Nominalizarea OPERATORILOR ECONOMICI DIN RETEAUA COMERCIALĂ A COMUNEI BĂȚANI CARE VOR DISTRIBUI PRODUSE RATIONALIZATE CĂTRE POPULATIE LA MOBILIZARE SAU RĂZBOI
 34 28/07/2021 Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
 35 28/07/2021 Aprobarea aderării comunei Bățani la ADI Turistică Ciomad Balvanyos- Csomad-Balvanyos Kozossegek kozti Tarsulas
 36 28/07/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestionării serviciilor publice de salubritate a localităților membre ale ADI ECO SEPSI incheiat cu SC TEGA SA Sfântu Gheorghe
 37 30/08/2021 Aprobarea contului de execuție ale bugetului local la sfărșitul semestrului I din 2021
 38 30/08/2021  Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice termenele și circulația proiectelor de hotărâre care se supun adoptării Consiliului local al comunei Bățani
 39 21/09/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Bățani pe anul 2021
 40 16/10/2021 Alegerea președintelui de ședință
41  16/10/2021 Ajustarea prețului contractului de lucrări Consolidare refuncționalizare și extinderea Scoala Mate Janos Herculian
42 16/10/2021 Ajustarea prețului Contractului de lucrări Alimentarea cu ap, inființare sistem de canalizare și stația de epurare in localitățiile Bățanii Mari și Bățanii Mici
43 16/10/2021 Validarea Dispozitia primarului nr. 201/2021 rectificare buget
44 04/11/2021 Aprobarea participării comunei Bățani in programul National de Investiții Anghel Saligny
45 04/11/2021 Nominalizarea reprezentanțiilor Consiliului Local in consiliile de administrație și in comisiile pentru evalurarea și asigurarea calității de invățămănt
46 04/11/2021 Nominalizarea reprezentanților Consiliului Local in comisia de evaluare a probei de interviu - concurs directori și directorii adjunct din  școala Batanii Mari 
47  25/11/2021 Modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 privind gestiunea serviciilor publice de salubrizare
48 25/11/2021 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor in județul Covasna
49 25/11/2021 Aprobarea Regulamentului privind Normele de gospodărăre comunale pe teritoriul comunei
50 25/11/2021 Anularea a unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data 31,03,2020 datorite de persoane juridice
51 25/11/2021 Rectificarea bugetului local al comunei Bățani
52 17/12/2021 Aprobarea a unui studiu și a proiectului Act aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfel, tratare și depozitare a deșeurilor din jud Covasna nr. 128/28,04,2017 
53 17/12/2021 Aprobarea dării in folosință gratuită a părții de 2,77% din imobilul inscris in CF nr. 26017 Baraolt- Substația situații de urgență (Garaj ISU Baraolt) deținut de comuna Bățani  pentru ISU Mihai Viteazul jud Covasna
 54 17/12/2021 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022
55 17/12/2021 Rectificarea bugetului local
56 23/12/2021 Constatarea incetării de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local - prin demisiea unui consilier local 
57 23/12/2021 Rectificarea bugetului local 
 

2022

 
 1  28/01/2022  Alegerea președintelui de ședință
 2  28/01/2022  Modificarea HCL nr. 49/2020 - constituirea comisiilor de specialitate
28/01/2022 Stabilirea programului de audiență acordat de consilier local și organizarea intălnirilor cu cetățeni in sem I și II din 2022
 4 28/01/2022 Aprobarea rețelor școlare la nivelul comunei Bățani pe anul școlar 2022-2023
 5 28/01/2022 Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
 6 28/01/2022  Aprobarea numărului de asistenți socialangajat cu contract de muncă pe anul 2022
 7 28/01/2022 Validarea Dispoziția primarului nr. 1/2022privind acoperirea definitivă din excendentul bugetului anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2021
 8 28/01/2022  Desemnarea consilierilor locali in comisia de evaluare a performanțelor profesionale indivuduale ale secretarului general al UAT Bățani
 9 09/02/2022 Aprobarea contului de execuție ale bugetului local la sfărșitul anului 2021
 10 09/02/2022  Aprobarea bugetului general al comunei Bățani pe anul 2022
 11 09/02/2022 Aprobarea unui studiu precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Bățani in AGA din ADI AQUACOV
 12 09/02/2022 Modificarea HCL nr. 44/2021 privind aprobarea participării comunei Bățani in programul Anghel Saligny
 13 09/02/2022 Aprobarea actului adițional la Convenția de parteneriat din 16,10,2016 incheiat cu Fundația Creștină DIACONIA
 14 09/02/2022 Aprobarea nivelului contribuției comunei Bățani la susținerea serviciului social acordat in cadrul DGASPC  Covasna pe anul 2022
 15 21/03/2022 Rectificarea bugetului general al comunei Bățani aprobat pentru anul 2022
 16 21/03/2022  Aprobarea contului de executie al bugetului SC Constructorul Bățani SRL  pe anul 2021
 17 21/03/2022 Aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2022 a SC Constructorul Bățani SRL 
 18 21/03/2022 Aprobarea actului adițional la contractul de execuție a lucrări - intreținerea drumurilor nr. 1815/31,03,2021 incheiat cu SC Constructorul Bățani SRL
 19 21/03/2022  Stabilirea salariilor de bază aplicapile cu 1,03,2022pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bățani
 20 29/04/2022 Alegerea președintelui de ședință 
 21 29/04/2022  Aprobare PUZ - zonă de agrement pe terenul inscris in CF nr. 23151 Bățani solicitat de Scoala populară de arte și meserii Sfăntu Gheorghe
 22 29/04/2022 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului comunei Bățani
 23 26/05/2022 Acordarea a unui mandat special pentru reprezentantul comunei Bățani in AGA ADI ATETCOV pentru dizolvare
 24 26/05/2022 Insușirea Raportul primarului privind Starea economică, socială și de mediu a comunei Bățani 
 25 26/05/2022  Insușirea Raportul primarului privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat a comunei Bățani
 26 22/06/2022 Rectificarea bugetului general al comunei Bățani
 27 22/06/2022 Aprobarea nivelul cotizației anuale pe anul 2022 la ADI in care comuna are calitate de asociat
 28 12/07/2022  Alegerea președintelui de ședință
 29 12/07/2022 Participarea comunei Bățani la programul județean pt reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație cabinete medicale in perioada 2021-2024 
30  12/07/2022 Aprobarea inceperii demersurilor- procedurilor in vederea incheierii unui acord de infrățire/cooperare cu localitatea Pusztacsalad din Ungaria 
31  12/07/2022 Acordarea a unui mandat special pentru reprezentantul comunei Bățani in AGA - ADI AQUACOV
 32 05/08/2022 Modificarea HCL nr. 28/12,07,2022 privind alegerea președintelui de ședință
33  05/08/2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022
34  05/08/2022 Aprobarea actului aditional nr. 6 la Contractul nr. 1815/2017 incheiat cu SC Constructorul Bățani SRL
 35 09/09/2022  Acordarea mandat special pt reprezentantul comunei Bățani in adunarea generală ADI AQUACOV
 36 09/09/2022 Aprobarea contului de execuție pe semestrul I din anul 2022 al comunei Bățani 
37  22/09/2022  Rectificarea bugetului local pe trim III/2022
 38 22/09/2022 Nominalizarea reprezentanțiilor Cons Loc in Consiul de administrare și in comisiile de evaluare și asigurarea calității al unitățiilor de invățământ
 39 27/10/2022 Alegerea președintelui de ședință 
40  27/10/2022 Aprobarea numărul și cuantumul burselor aferente anului scolar 2022-2023pentru elevii din invățămăntul preuniversitar de stat din cadrul școlile gimnaziale aflate pe raza comunei Bățani 
 41 15/11/2022 Aprobarea contului de execuție la sfărșitul trimestrului III din 2022
42 15/11/2022 Rectificarea bugetului local de venit și cheltuieli al comunei Bățani
 43 08/12/2022 Modificarea si completarea contractului de delegare nr. 4/2009 ECO Sepsi TEGA
 44 08/12/2022 Aprobare raport de specialitate modificare tarif de depozitare ADI SMID Leț
 45 08/12/2022 Aprobarea Statutul comunei 
46 08/12/2022 Prelungirea mandatului membrilor de consiliu și al administratorului SC Constructorul Bățani SRL 
47 08/12/2022 Rectificare buget local 
48 22/12/2022 Alegerea presedintelui de sedință
49 22/12/2022 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
50 22/12/2022 Aprobarea planului de actiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023
51 22/12/2022 Aprobarea incheierii a unui contract de parteneriat cu F.C. DIAKONIA
52 22/12/2022 Rectificare buget local 
53 28/12/2022 Rectificare buget local
   

2023

 
31/01/2023 Validarea Dispoziției primarului nr. 1/2023 privind acoperirea definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2022
2 31/01/2023  Aprobarea nr asistenților personal lăngă o persoană cu handicap pe anul 2023
3  31/01/2023  Stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii locali și organizarea întâlnirilor cu cetățenii în semestrul I și II al anului 2023
4  31/01/2023

Modificarea HCL nr. 49 / 2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

5  31/01/2023  Stabilirea salariilor de bază aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023 pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bățani și din subordinea Consiliului local Bățani
 6 31/01/2023 aprobarea bugetului general  al comunei Bățani pentru anul 2023
 7 31/01/2023 Desemnarea consilierii locali in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale comuna Bățani
 8 27/02/2023 Aprobarea rețelei școlare a învățământului preuniversitar de stat in  comuna Bățani  pe anul școlar 2023-2024
 9 27/02/2023

Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

10  27/02/2023

Aprobarea nivelul contribuției Consiliului local Bățani la susținerea serviciilor sociale acordate in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2023

 
 11 27/02/2023

Aprobarea bugetului de venit și cheltuieli al sc Constructorul Bățani SRL  pe anul 2023

 12 27/02/2023

Aprobarea actului adițional la Contractul de execuție de lucrări de întreținerea drumurilor nr. 1815  din data de 31 martie 2017 încheiat cu SC     Constructorul Bățani SRL.

 13  06/03/2023

Delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unor unități de învățământ preuniversitare rurale și a unităților conexe din județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în numele și pe seama Comunei BĂȚANI 

 14 23/03/2023

Alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al comunei Bățani  pentru o perioada de 3 luni 

 15 23/03/2023   Acordarea unui mandat special reprezentantului  comunei BĂȚANI în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
 16 23/03/2023  Rectivicarea Bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Bățani, pe  anul 2023
 17 23/03/2023  Aprobarea contului de execuție al bugetului SC CONSTRUCTORUL Bățani SRL   pe  anul 2022
 18 23/03/2023   Aprobarea participării Comunei Bățani la ,, Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret,, in perioada 2021-2024, cu proiectul ,, Dotarea Centrului de tineret din Comuna Bățani cu mobilier, și echipamente necesare desfășurării activității,,
 19 27/04/2023  Însușirea raportului primarului comunei Bățani privind situația gestionării bunurilor domeniului public și privat al UAT Bățani in anul 2022
 20  27/04/2023  

Însușirea raportului primarului comunei  privind starea economică, socială şi de mediu  a comunei Bățani pe anul 2022

 21  27/04/2023  Aprobarea contului de execuție bugetare la sfârșitul anului 2022
 22  27/04/2023  Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Bățani, județul Covasna și Administrația Bazinală de Apă OLT - Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, având ca obiect executarea lucrării Decolmatare – Sistematizare a  Pârâului Ozunca
 23  27/04/2023   indexarea impoitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu 13,8%
 24  27/04/2023

Modificarea Hotărârilor Consiliului Local Bățani nr. 19/2022 și HCL nr. 5 / 2023 și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din aparatul  de specialitate a primarului precum si acordarea indemnizația de ședință a consilierilor locali

 25  27/04/2023 Însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Bățani 
 26  18/05/2023  Aprobarea participării comunei Bățani la teritoriul Leader al Grupului de Acțiuni locală Asociația ,,Alutusz Regio Egyesulet,,
 27 18/05/2023 Aprobarea rectificării bugetului local aprobat pentru anul 2023
 28  18/05/2023 Inființarea și delegarea gestiunii ptin concesiune a Serviciului de gestionare a căinilor fără stăapani din comuna Bățani
 29 18/05/2023 Aprobarea proiectul modelului de steag a comunei Bățani
 30  26/05/2023 Delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele și pe seama Comunei Bățani
 31 26/06/2023 Alegerea președintelui de ședință
 32 26/06/2023 Rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2023
 33 26/06/2023 Modificarea anexei Hotărârii nr.22 / 27 apr 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare intre comuna Bățani, județul Covasna și Administrația bazinală de Apă OLT – Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna
 34 27/07/2023 Validarea modificărilor aduse bugetului local pe anul 2023 prin Dispoziției primarului nr. 147/ din 30 iunie 2023 aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Bățani , pe  anul 2023
 35  27/07/2023 Aprobarea rectifiării bugetului local aprobat pentru anul 2023
 36 27/07/2023 Aderarea comunei Bățani la Asocoația comunei din Romania -ACOR-
 37 27/07/2023 Insușirea Acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit intern la nivelul UAT Bățani
 38   27/07/2023 Aprobarea Proiectului tehnic,  indicatorilor tehnico-economici și devizului actualizați al investiției „Refacerea străzilor și DC 44 după introducerea lucrărilor de apă și canalizare in localitățile Bățanii Mari și Bățanii Mici, comuna Bățani, județul Covasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
 39 27/07/2023 Aprobarea organizării Ziua comunei Bățani
 40 31/08/2023 Aprobarea contului de execuția la sfîrșitul semestrului I/2023
 41 31/08/2023 Aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se exploata si valorifica din fondul forestier partida 979 și 983 , proprietate publică a comunei Bățani , a modului de valorificare a masei lemnoase precum și a prețul de referința
 42 31/08/2023 Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei BĂȚANI în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language